KONDAŞ A.Ş olarak ülkemizin en önde gelen kondansatör üretim işletmelerinden biri olmanın gurur ve sorumluluğundayız ve toplam kalite yönetimini bir yaşam biçimi olarak benimsemekteyiz.
KONDAŞ A.Ş olarak amaçlarımızı :

Özellikle Dünya piyasasındaki rakipler ile rahatça rekabet edebilecek kalite ve fiyatta mamüller üretmek ve buna göre; “son kullanıcıya sıfır hatalı mal” ulaştıracak Kalite Yönetim Sistemini kesintisiz ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederek uygulamak,

Maaliyetlerimizi düşürüp, karlılığımızı arttırarak; ortaklarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini sürekli karşılamak amacıyla; üretimdeki israfları en aza indirmek, verimliliği arttırarak uluslararası pazarlardaki konumunu daha da geliştirmek, gelişen teknolojinin gereklerine uygun biçimde üretim olanaklarını ve mamul çeşidini geliştirmeye yönelik yatırımlar yapmak oluşturur.

Vizyonumuza ulaşmak için:

Kaliteli mamul ve hizmet sunma konusundaki gücümüz olan tüm personelimizin, bilgi, deneyim ve yeteneklerinin, israf edilmeden kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve maliyet düşürme için kullanılması,

Ürünlerimizin kalite güvenirliliğinin sağlanması ve geliştirilmesinde en önemli unsurlardan biri olan tedarikçilerimiz ile yakın ilişkiler içinde bulunarak, onları kalite sistemimizin bir parçası olarak görme alışkanlığının sağlanması.

Bu güne kadar olduğu gibi çevreye karşı duyarlılığımızı geliştirerek sürdürmenin sağlanması.

Malzeme, işçilik, proses, proses akışı,çalışanların yetenekleri konularındaki israfın önüne geçilmesi ile ilgili öneriler geliştirilip,israf kaynaklarının bulunarak düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılması.

Her yıl öngörülen belli miktarlarda Maliyet Düşürülmesinin hedeflenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar Kondaş A.Ş.de Kalite Politikası olarak kararlaştırılmıştır.

KONDAŞ KONDANSATÖR SAN. TİC. A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI

Kondaş Kondansatör San. Tic. A.Ş. alçak gerilim ve orta gerilim güç kondansatörleri, orta gerilim kondansatör bankları ve endüksiyon ocak kondansatörlerinin üretim ve satışının sağlanması faaliyetlerinde; ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını zaman içinde sürekli geliştirmeyi ve uygulanmasını bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda üst yönetimin tam desteği ile;

· Ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,

· Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satınalma, üretim ve sevkiyat aşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,

· Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,

· Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimizle tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,

· Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır. Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.

KONDAŞ KONDANSATÖR SAN. TİC. A.Ş. İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kondaş Kondansatör San. Tic. A.Ş. alçak gerilim ve orta gerilim güç kondansatörleri, orta gerilim kondansatör bankları ve endüksiyon ocak kondansatörlerinin üretim ve satışının sağlanması faaliyetlerinde; bir kuruluşu oluşturan en temel ve değerli unsurun çalışanları ve onlarla ilgili diğer tarafları olduğu görüşünden hareketle, kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

Faaliyet alanına ilişkin İş Sağlığı İş Güvenliği mevzuatı ve tabi olduğu diğer yasal şartların gereklerini yerine getirmeyi,

Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,

Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,

İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı,

sağlık ve güvenlik politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.