6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

İşbu metin ………….. A.Ş. (ŞİRKET) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve hukuki dayanağını ilgili kanundan alan ikincil mevzuat dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun temel amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları tespit etmektir. İşbu metin içeriğinde Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Uyarınca,

-Kişisel verilerinizin hangi amaç ile işlendiği

-Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaç ile aktarılabileceği

-Kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile

-Kişisel verisi işlenen kişi olarak KVKK kapsamında haklarınız hususunda bilgilendirileceksiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaç ve Kapsamı ile Veri İşleme Yöntemi

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

ŞİRKET, ziyaretçilerine sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak, site içi deneyimlerinizi zenginleştirmek, ticari anlamda istatistik değerlendirmeler yapmak, kullanıcı tercihlerini saptamak ve kullanıcı tercihlerine uygun hizmetleri tanıtmak, pazar araştırmalarında bulunmak, yine bu amaçlarla veri tabanları oluşturarak kullanıcılara sunulacak hizmet içerikleri ve reklam içeriklerini saptamak gibi nedenler ile kişisel verilerinizi işlemektedir. İlgili kişisel veriler site üzerinden tarafınızdan talep edilmekte ve işlenmektedir. Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, iş ortaklarımız, sosyal medya hesaplarımız, müşteri hizmet kanallarımız, sizi tanımak için kullanılan çerezler, şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks, mektup vb ile iletişim formları ve sunduğumuz hizmete ilişkin satış ağını oluşturan ticari ilişki içinde olduğumuz üçüncü kişilerden elde edilen bilgiler kanalıyla da elde edilmiş ve KVKK amaç ve kapsamına uygun olacak şekilde toplanmış olabilir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla ŞİRKET tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan istisnalar kapsamında aşağıdaki ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

Aksi belirtilmediği takdirde, Site yoluyla toplanan bilgiler, Site içeriğinin geliştirilmesi, Site’nin tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmesi ve burada belirtilen diğer amaçlar için kullanılabilir.

Kullanıcıların, bu Site’de sunulan bilgi ve hizmetlerin çoğunu kullanmak için kaydolması gerekmez. Ancak kullanıcılar kaydolmak isterse ŞİRKET, kullanıcıların kayıt olurken verdiği iletişim bilgilerini, ŞİRKET kaydolduklarını doğrulayan bir e-posta göndermek ve onlardan gelen soruları yanıtlamak için kullanır. Kullanıcıların istemesi halinde, ŞİRKET, iletişim bilgilerini paylaşarak izin veren kullanıcılara zaman zaman, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu kullanıcıların ilgisini çekebilecek özel promosyon veya bültenleri içeren e-postalar gönderebilir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; beğeni ve kullanım alışkanlıklarınızın tespit edilmesi ve ürün ve hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla ŞİRKET iç birimleri ile paylaşılmaktadır. Beğeni, ihtiyaç veya şikâyetlerinizin değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda bir takım çalışmaların yapılabilmesi adına kişisel verilerinizi şirketimizin iç birimleri ile paylaşıyor ticari stratejilerimizi belirlerken müşterilerimizi dikkate alıyoruz. ŞİRKET kişisel verilerinizi, iç birimleri dışında da ticari ilişkileri gereğince iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar, kamu kuruluşları ve özel kişilere KVKK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

ŞİRKET, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri alır.

ŞİRKET işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır;

ŞİRKET, kişisel verilerin korunması hususunda alabileceği teknik ve idari tedbirleri analiz etmek için bilişim ve hukuk alanında danışmanlık hizmeti alarak veri güvenliğine ilişkin riskleri düzenli olarak analiz ederek güvenlik politikasını güncel tutmaktadır. ŞİRKET çalışanları için KVKK eğitimleri düzenlemekte, çalışanların alanında uzman eğitmenlerden eğitim almalarını sağlamaktadır. Bu sayede çalışanların hatalarından kaynaklanabilecek KVKK ihlallerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. ŞİRKET çalışanların iş sözleşmelerinin içeriğinde, kişisel verilere erişim olanakları ile orantılı olacak biçimde gizliliğe ilişkin maddelere yer verir.

Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca kişisel verilerin güvenli saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları ile şirket içi iletişim ağının güvenliğini sağlayan programlar kullanılmakta ŞİRKET tarafından bilişim güvenliği alanında her türlü önlem alınmaya çalışılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK 11. Maddesi uyarınca;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www…………..com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ………………. ………../İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Çerez Politikası

Çerezler (Cookie) , ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamakta ve uzaktan herhangi bir erişim imkânı sağlamamaktadır.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler sadece eriştiğiniz cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından cihaz üzerinden silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

Çerez kullanımını devre dışı bırakma

Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını değiştirip bu web sitesinde kullanılan Çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Her tarayıcıda ayarlar farklı olsa da, Çerezler genellikle “Tercihler” ya da “Araçlar” menüsünde yer alır. Tarayıcınızda Çerezleri ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için tarayıcının “Yardım” menüsüne bakın.